Aşk Duaları no image

Published on Mayıs 6th, 2016 | by Medyum Olcay

0

Kız Arkadaşını Aşık Etmek İçin Yapılan Büyüler

Kız Arkadaşını Aşık Etmek İçin Yapılan Büyüler, kız arkadaşınızın size aşık sizi seven ve size değer veren bir kız olması için aşk büyüsü yada papaz büyüsü yaptırmalısınız. Şimdi herşeyi bir kenara bırakıp düşünün. Hayatınıza sevdiğiniz kız olmadan devam edebiliyormusunbuz. O olmadan hayal kurabiliyormusunuz. Onmu merak etmiyormusunuz. Yada onun bir başkasıyla olmasına ne tepki veriyorsunuz. İşte bu düşünce bile insanı kahrederken daha fazla beklemeden aşk büyüsü yaptırıp dileğinize kavuşabilirsiniz.Kız Arkadaşını Aşık Etmek İçin Yapılan Büyüler konusu hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyiniz. Dilerseniz aşağıda verdiğimiz duayı da okuyabilirsiniz. Dua budur: Ve keyfe te’huzunehu ve kad efda ba7duküm ila ba’dıv ve ehazne minküm mısakan ğalıza.Ve la tenkihu ma nekeha abaüküm minen nisai illa ma kad selefv innehu kane fahışetev ve makta ve sae sebıla.Hurrimet aleyküm ümmehatüküm ve benatüküm ve ehavatüküm ve ammatüküm ve halatüküm ve benatül ehı ve benatül uhti ve ümmehatükümüllatı erda’neküm ve ehavatüküm miner radaati ve ümmehatü nisaiküm ve rabaibükümüllatı fı hucuriküm min nisaikümüllatı dehatüm bihınne fe il lem tekunu dehaltüm bihinne fe la cünaha aleyküm ve halailü ebnaikümül lezıne min aslabiküm ve ne tecmeu beynel uhteyni illa ma kad selef innellahe kane ğafurar rahıyma.Vel muhsanatü minen nisai illa ma meleket eymanüküm kitabellahi aleyküm ve ühılle leküm ma verae zaliküm en tebteğu bi emvaliküm muhsıniyne ğayra müsafihıyn femestemta’tüm bihı minhünne fe atuhünne ücurahünne ferıdah ve la cünaha aleyküm fıma teradaytüm bihı mim ba’dil ferıdah innellahe kane alımen hakıma.Ve mel lem yestetı’ minküm tavlen ey yenkihal muhsanatil mü’minati fe mim ma meleket eymaüküm min feteyatikümül mü’minat vellahü a’lemü bi ımaniküm ba’duküm mim ba’d fenkihuhünne bi izni ehlihinne ve atuhünne ücurahünne bil ma’rufi muhsanatin ğayra müsafihativ ve la müttehızati ahdan fe iza uhsınne fe in eteyne bi fahışetin fe aleyhinne nısfü ma alel muhsanati minel azab zalike li men haşiyel anete minküm ve en tasbiru harul leküm vellahü ğafurur rahıym.Yürıdüllahü li yübeyyine leküm ve yehdiyeküm sünenellezıne min kabliküm ve yetube aleyküm vellahü alımün hakım.Vallahü yürıdü ey yetube aleyküm ve yürıdüllezıne yettebiuneş şehevati en temılu meylen azıyma.Yürıdüllahü ey yuhaffife anküm ve hulikal insanü daıyfa.Ya eyyühellezıne amenu la te’külu emvaleküm beyneküm bil batıli illa en tekune ticaraten an teradım minküm ve la taktülu enfüseküm innellahe kane biküm rahıyma.Ve mey yef’al zalike udvanev ve zulmen fe sevfe nuslıhi nara ve kane zalike alellahi yesıra.İn tectenibu kebaira ma tünhevne anhü nükeffir anküm seyyiatiküm ve nüdhılküm müdhalen kerıma.Ve la tetemennev ma faddalelelahü bihı ba’daküm ala ba’d lir ricali nasıybüm mimmektesebu ve lin nisai nasıybüm mimmektesebn ves’elüllahe min fadlih innellahe kane bi külli şey’in alıma.Ve li küllin cealna mevaliye mimma terakel validani vel akrabun vellezıne akadet eymanüküm fe atuhüm nasıybehüm innellahe kane ala külli şey’in şehıda.Er ricalü kavvamune alen nisai bi ma faddalellahü ba’dahüm ala ba’dıv ve bi ma enfeku min emvalihim fes salihatü kanitatün hafizatül lil ğaybi bi ma hafızallah vellatı tehafune nüşüzehünne fe ızuhünne vehcüruhünne fil medaciı vadribuhünn fe in eta’neküm fe la tebğu aleyhinne sebıla innellahe kane aliyyen kebıra.Salâtü Tünciye Allâhümme salli ğalâ Muhammedin ve ğalâ âli Muhammed. Salâten tüncinâ bihâ min cemîğil-ehvâli ve’l-âfât ve tagdî lenâ bihâ min cemîği’l hâcât. ve tüdahhirunâ bih3a min cemîği’s-seyyiât. ve terfeğunâ bihâ ğındeke eğlâ’d-Deracât. ve tübelliğunâ bihâ egsâ’l-ğayât min cemîğil hayrâti fi’l-hayâti ve bağde’l-memât. Bi rahmetike yâ erhamer rahimîn.Rabbenâ âtinâ fid dünyâ haseneten ve fil âhirati haseneten ve ginâ azâben nâr. Allahümme inııî es’elüke yâ seraî-u bismike’s-semi-ul-lezi besatte nurahü fî etvaril mevcudati fekabilet kuva es-maıha min bereketi aşarin nuril mebsuti feli zelleha sem-maun acaibun garaibi tersıyye-ı elhani efnani meanil esrar-i’I ilahiyyeti fî efnani mesani! kelimati ir-rabbaniyyeti kabü-Ien mücerreden an gaşyeti kedurati’s sıfatı! beşeriyeti ven nüutil cismaniyyeti münezzehen an zulmeti keşaifı ketaib etaba-ı en nefsaniyeti ferakat leha min araisi meani mesani tilkel kelimati libse mesani et tecelliyati ve ebrarte leha fülkel kulubi şumuse envaril guyubi taliaten min metali-ıl müşahedati fetenezzehet fî riyadi’l kerimi ve tebahharat fî meyadini bi satîni elkademi felem tahzen alâ mafati ve lem tefrah bima hüve âtin fe sübhaneke allahümme min kerîmin ma ekrameke ve tealeyte min rahîmin ma erhamüke edhakte min riyadıl keremi ver rahmeti süğura ehli’s-seadati fak-tafetha kulübe evliyaike bi enamili el ınayati es’elüke alla-hümme bima ev da’tehü fî haze’d-duai’l azimi min meknûni esrarike ve mahzuni envarike en tağmiseni fî bahri! keremi ve’r-rahmeti ve en temlikeni zimame’l fadli ve’n-ni’meti hatta tenekade ileyye sıabü’l umûri ve yenkeşife li min acaibil mülki ve’l meleküti külle nurin yâ Nuran nuri yâ semîu vef’al li keza ve keza bi rahmetike yâ erhamer rahimîn.

Bir önceki yazımız olan Sevgilisine Aşk Büyüsü Yaptıran Kişiler başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Bu Dua Arkadaşın İle Paylaş


Hakkımda

Her Türlü Soru,Fikir ve Bilgi Örenmek İçin WhatsApp Ulaşım 0532 367 13 25Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back to Top ↑