Aşk Duaları no image

Published on Ocak 14th, 2016 | by Medyum Olcay

0

Sevileni Aşık Etmek İçin Ya Şedidel Batşi

Sevileni Aşık Etmek İçin Ya Şedidel Batşi, bir çok duanın aşk ve sevgi kkonusunda şifalı etkileri vardır. Bunlardan bir tanesi de ya şedidel batşi duasıdır. sitemizde bu duayı bulabilirsiniz. Sevileni Aşık Etmek İçin Ya Şedidel Batşi konusu hakkında çok daha fazla bilgi sahibi olmak isterseniz bizimle iletişime geçmekten çekinmeyiniz. İsterseniz aşağıda verdiğimiz duayı da okuyabilirsiniz. Dua budur: Fe telekka ademü mir rabbihı kelimatin fe tabe

aleyh* innehu hüvet tevvabür rahıym.Kulnehbitu minha cemıa* fe imma

ye’tiyenneküm minnı hüden fe men tebia hüdaye fe la havfün aleyhim

ve la hüm yahzenun.Vellezıne keferu ve kezzebu bi ayatina ülaike

ashabün nar* hüm fıha halidun.Ya benı israılezküru nı’metiyelletı

en’amtü aleyküm ve evfu bi ahdı ufi biahdiküm ve iyyaye ferhebun.Ve

aminu bi ma enzeltü müsaddikal li ma meaküm ve la tekunu evvele

kafirim bih* ve la teşteru bi ayatı semenen kalilev ve iyaye

fettekun.Ve la telbisül hakka bil batılı ve tektümül hakka ve entüm

ta’lemun.Ve ekıymüs salate ve atüz zekate verkeu mear rakiıyn.E

te’mürunen nase bil birri ve tensevne enfüseküm ve entüm tetlunel

kitab* e fe la ta’kılun.Vesteıynu bis sabri ves salah* ve inneha le

keıratün illa alel haşiıyn.Ellezıne yezunnune ennehüm mülaku

rabbihim ve ennehüm ileyhi raciun.Ya benı israılezküru

nı’metiyelletı en’amtü aleyküm ve ennı faddaltüküm alel

alemın.Vetteku yevmel la teczı nefsün an nefsin şey’ev ve la

yukbelü minha şefaatüv ve la yü’hazü minha adlüv ve la hüm

yünsarun.Ve iz necceynaküm min ali fir’avneyesumuneküm suel azabi

yüzebbihune ebnaeküm ve yestahyune nisaeküm* ve fı zaliküm belaüm

mir rabbiküm azıym.Ve iz ferakna bikümül bahra fe enceynaküm ve

ağrakna ale fir’avne ve entüm tenzurun.Veiz vaadna musa erbeıyne

leyleten sümmettehaztümül ıcle mim ba’dihı ve entüm zalimun.Sümme

afevna anküm mim ba’di zalike lealleküm teşkürun.Ve iz ateyna musel

kitabe vel fürkane lealleküm teehtedun.Ve iz kale musa li kavmihı

ya kavmi inneküm zalemtüm enfüseküm bittihazikümül ıcle fe tubu ila

bariiküm faktülu enfüseküm* zaliküm hayrul leküm ınde bariiküm* fe

tabe aleyküm* innehu hüvet tevvabür rahıym.Ve iz kultüm ya musa len

nü’mine leke hatta nerallahe cehraten fe ehazetkümüs saıkatü ve

entüm tenzurun.Sümme beasnaküm mim ba’di mevtiküm lealleküm

teşkürun.Ve zallelna aleykümül ğamame ve enzelna aleykümül menne

ves selva* külu min tayyibati ma razaknaküm* ve ma zalemuna ve

lakin kanu enfüsehüm yazlimun.Ve iz kulnedhulu hazihil karyete fe

külu minha haysü şi’tüm rağadev vedhulül babe süccedev ve kulu

hıttatün nağfirleküm hatayaküm* ve senezıdül muhsinın.Fe

beddellezıne zalemu kavlen ğayrallezı kıyle lehüm fe enzelna

alellezıne zalemu riczem mines semai bi ma kanu yefsükun.Ve

izisteska musa li kavmihı fe kulnadrib bi asakel hacer* fenfecerat

minhüsneta aşrate ayna* kad alime küllü ünasim meşrabehüm* külu

veşrabu mir rizkıllahi ve la ta’sev fil erdı müfsidın.Ve iz kultüm

ya musa len nasbira ala taamiv vahıdin fed’u lena rabbeke yuhric

lena mimma tümbitül erdu mim bakliha ve kıssaiha ve fumiha ve

adesiha ve besaliha* kale e testebdilunellezı hüv edna billezı hüve

hayr* ihbitu mısran fe inne leküm ma seeltüm* ve duribet aleyhimüz

zilletü vel meskenetü ve bau bi ğadabim minellah* zalike bi ennehüm

kanu yekfürune bi ayatillahi ve yaktülunen nebiyyıne bi ğayril

hakk* zalike bi ma asav ve kanu ya’tedun.

Bir önceki yazımız olan Kız Arkadaşını Aşık Etmek İçin Yapılan Büyüler başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Bu Dua Arkadaşın İle Paylaş


Hakkımda

Her Türlü Soru,Fikir ve Bilgi Örenmek İçin WhatsApp Ulaşım 0532 367 13 25Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back to Top ↑